Dokument och handlingar att ladda ner inom familjejuridik och försäljning/uthyrning av bostäder. Värderinga av tillgångar vid bouppteckning
Document för alla som skall sälja, byta, hyra ut eller ge bort sin bostad. Även familjerättsliga document

Startsidan
Välj område
Familjerättsliga dokument
VillaBostadsrätt DokumentFritidshus DokumentKontrakt för fordon och båtarDödsbo Dokument
HyresrättDjurkontrakt
Jordbruk
Företag-konsulter
Kontakta oss 
Beställ dina dokumentmallar här. Leverans via e-post/post, i regel inom 24 timmar.

Behöver du en kallese till bouppteckning? De finns under rubriken "Dödsbo"


Värdering av tillgångar m.m. i en bouppteckning avseende dödsfall efter den 31 december 2004

1 Sammanfattning
Marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, bör alltid användas i en bouppteckning. Om dödsboet föredrar det, får dock en fastighets taxeringsvärde och ett fåmansföretags substansvärde användas. Om marknadsvärdet har använts får uppgift om latent skatteskuld antecknas och värderas för berörda egendomsslag.

2 Bakgrund och frågeställning
Riksdagen har den 16 december 2004 antagit de förslag till lagändringar som framgår av proposition 2004/05:25, Slopad arvsskatt och gåvoskatt. Därigenom kommer beskattningen av arv och gåvor att slopas vid utgången av år 2004. Vid den tidpunkten ska lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) upphöra att gälla. Regeringen har samma dag antagit följdändringar i ett antal författningar.

Lagrådet konstaterar i yttrande, protokoll daterat den 18 oktober 2004 angående Slopad arvsskatt och gåvoskatt, att 20 kap. ärvdabalken (ÄB) innebär ett krav på bl.a. värdering av en avlidens tillgångar och att det av 20 kap. ÄB inte närmare framgår hur värderingen ska göras. Vidare konstaterar Lagrådet att "?(det) kommer att dröja innan nya bestämmelser kan träda i kraft. Det innebär att de nuvarande bestämmelserna i 20 kap. ärvdabalken med krav på bl.a. värdering av en avlidens tillgångar kommer att få tillämpas under en ej oväsentlig tid efter det att arvsskatten har slopats". I samma yttrande uttalas att det kan vara lämpligt att Skatteverket inför upphävandet av AGL lämnar vägledning i fråga om värdering av tillgångar i avvaktan på en mer permanent reglering i ärvdabalken.
Kallelse tilll bouppteckning etc finner du genom att klicka här

3 Gällande rätt m.m
.
En bouppteckning upprättas bl.a. i syfte att vara grund för kommande arvskifte, förebygga onödiga arvsprocesser, utgöra legitimationshandling för dödsboet, utgöra skydd för arvtagare och legatarier, underlätta för fordringsägare att bevaka sina fordringar Upprättandet av en bouppteckning är en enskild angelägenhet mellan dödsbodelägarna eller deras ställföreträdare. Skatteverket ska inför registreringen av bouppteckningen utöva en kontroll över att det har gått rätt till när bouppteckningen förrättades. Skatteverket ska registrera bouppteckningen endast om dödsboet vid bouppteckningsförrättningen följt de bestämmelser som finns i 20 kap. ÄB, se 20 kap. 9 § ÄB. Kontrollen sker bl.a. i avsikt att tillvarata ovan nämnda intressen. Av 20 kap. 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB) framgår följande. Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp. Gösta Walin skriver i Kommentar till Ärvdabalken, del II, s. 168 att kontroll ska ske att "tillgångarna är värderade på sätt som stadgas i AGL och att ej heller i övrigt föreligger anledning till anmärkning mot värderingen". Kontrollen av uppgivna värden sker inte uteslutande ur beskattningssynpunkt utan även för tillvaratagande av civilrättsliga intressen.


4 Skatteverkets bedömning

4.1 Utgångspunkter vid värderingen
Enligt Lagrådet "är det inte givet att, i avsaknad av närmare bestämmelser i 20 kap. ärvdabalken, en marknadsvärdering skall göras av en avlidens tillgångar i samband med att en bouppteckning upprättas". I prop. 2004/05:25 s. 24 har regeringen vidhållit uppfattningen "att man normalt torde ha att anteckna marknadsvärdet eller det verkliga värdet".

I avsaknad av närmare reglering i ärvdabalken menar Skatteverket att gängse normer inom familjerättens och arvsrättens område bör gälla, dvs. en marknadsvärdering av tillgångar och skulder bör ske. Skatteverkets utgångspunkt är därför att marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, generellt bör användas vid värdering av tillgångar och skulder. Att dödsbon åsamkas nya kostnader på den grund att AGL upphävs är inte eftersträvansvärt.

Ingivare av bouppteckningar har länge arbetat med värden som grundar sig på uppgifter som finns lätt tillgängliga, såsom uppgift om en fastighets taxeringsvärde och förmögenhetsvärdet på en bostadsrätt. Dödsbodelägare och andra intressenter är medvetna om att dessa värden kan avvika stort från marknadsvärdet på egendomen.

En fastighets taxeringsvärde indikerar dess marknadsvärde . Att ävenframöver anteckna en fastighets taxeringsvärde i en bouppteckning innebär därförinte att något borgenärsintresse eller dödsbodelägarintresse går förlorat. Motsvarande avvägning avseende bostadsrätters värdering i bouppteckningsärendet gör sig däremot inte lika starkt gällande.

Bostadsrätters förmögenhetsvärde indikerar inte tillgångens marknadsvärde utan avspeglar bostadsrättsföreningens ekonomiska situation. Bostadsrättens förmögenhetsvärde är därför inte användbart som värde i bouppteckningen.

Beträffande värderingen av fåmansföretag kan konstateras att en substansvärdering ofta men inte alltid indikerar marknadsvärdet. I de flesta fall ger därför en substansvärdering en tillräckligt god uppfattning om företagets verkliga värde och det kan därför användas för bouppteckningens syfte. I avvaktan på en mer permanent reglering lämnas följande vägledning där värderingen enligt Skatteverket får avvika från marknadsvärdet. Skatteverket menar vidare att begravningskostnader och bouppteckningskostnader får antecknas i bouppteckningen trots att dessa skulder inte föreligger vid dödsfallet. Dessa kostnader anses vara så nära förknippade med dödsfallet att de får vara antecknade i bouppteckningen.
4.2 Vägledning vid värderingen
Marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, bör alltid användas i bouppteckningen. Om marknadsvärdet har använts får uppgift om latent skatteskuld antecknas och värderas för berörda egendomsslag.
4.2.1 Tillgångar
Fast egendom, tomträtt och byggnad på annans mark Fast egendom får upptas i bouppteckningen till det taxeringsvärde som gällde året före dödsfallsåret. Byggnad på annans mark får upptas i bouppteckningen till det taxerade byggnadsvärdet som gällde året före dödsfallsåret. Tomträtt får i bouppteckningen tas upp till hela det taxeringsvärde som gällde året före dödsfallsåret. Saknar fast egendom eller byggnad på annans mark taxeringsvärde värderas egendomen till marknadsvärdet på dödsdagen.
Näringsverksamhet
Näringsverksamhet i fåmansföretag får i bouppteckningen upptas till fåmansföretagets substansvärde. Substansvärderingen ska göras med utgångspunkt i fåmansföretagets senaste bokslut. Det åligger inte Skatteverket att för dödsboets räkning utföra företagets värdering. En verklig marknadsvärdering bör göras när det behövs av hänsyn till borgenärers, legatariers eller dödsbodelägarens befogade intressen.
Försäkringar
Försäkringar upptas till återköpsvärdet eller utfallande försäkringsbelopp.
Fordringar
Icke marknadsmässigt omsatta fordringar får i bouppteckningen tas upp till sitt nominella belopp. Uppgift bör lämnas i frågan om fordringen är räntebärande och i så fall med vilken ränta och när den förfaller till betalning.
4.2.2 Skulder
Latenta skatteskulder (aktier m.m.)
Latenta skatteskulder på aktier, fastigheter och annan egendom som generellt sett kan medföra skatteskuld vid avyttring får antecknas och värderas i bouppteckningen till det belopp som egendomen skulle ha belastats med om egendomen hade sålts vid tidpunkten för dödsfallet. När detta beräknas bör hänsyn även tas till uppskovsbelopp och uppskovsavdrag som ska beaktas vid realisationsvinstberäkningen.
Bouppteckningskostnader
Bouppteckningskostnader får antecknas.

Begravningskostnader
Begravningskostnader får antecknas.

Dödsbo. Dokumentmallar som kallelser, fullmakter, arvskifte, arvsavstående, klander etc.
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Bouppteckning
 
Id-nummer
Pris
Kallelse till bouppteckning.   Nr D10465 99:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Kallelse till bouppteckning + bekräftelse. Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.   Nr D10463 109:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakter
 
 
Fullmakt för någon att representera dig på bouppteckningen när du inte kan närvara.   Nr D10469 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.   Nr D10471 129:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskifte när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för en person att sköta upp till två personers ekonomi.   Nr D10473 129:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Bouppgivare
 
 
Överenskommelse om bouppgivare till bouppteckningen.
Den person som skall uppge boets tillgångar och skulder. Upp till 8 presoner kan ge sitt samtycke.
  Nr D10467 89:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Arvskifte
 
 
Arvskifte för upp till 8 arvtagare.   Nr D10453 199:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10819 49:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Arvskifte för upp till 14 arvtagare.   Nr D10699 269:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10821 69:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte.   Nr D10761 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte + bekräftelse. Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.   Nr D10763 89:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskiftet när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Säg upp hyresrätten vid dödsfall
 
 
Uppsägning av hyresrätten vid dödsfall. Med kortare uppsägningstid, andra månadsskitet efter dödsfallet.   Nr D10507 99:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Klander av testamente
 
 
Klander av testemente Mall när du vill ogiltigförklara ett testemente.   Nr D10627 139:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Önskemål inför begravning
 
 
Berätta om hur din begravning skall hanteras T.ex jordbegravning, kremation, blommor, sånger, annonser, gravsten, gravplats, kista....   Nr D10687 69:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Ekonomisk redogörelse om något skulle hända dej
 
 
Skriv ner viktiga uppgifter om ex. lån, abonnemang, fastigheter etc. Det är bra för dina anhöriga att känna till vid sjukdom eller dödsfall   Nr D10693 99:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
För dödsbodelägare som skall sälja villan
 
 
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare) Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.   Nr D10419 239:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja (max 15 dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.   Nr D10701 289:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo skall sälja (max 6 dödsbo-delägare).Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.
  Nr D10422 259:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo skall sälja (max 15 dödsbo-delägare).
Köp till ett köpebrev och likvidavräkning.
  Nr D10703 329:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 6 dödsbo-delägare).
Köp till Lagfartsansökan
  Nr D10359 159:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 15 dödsbo-delägare). Köp till Lagfartsansökan   Nr D10705 199:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart. (max 6 dödsbo-delägare)   Nr D10363 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart. (max 15 dödsbo-delägare)   Nr D10707 139:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 6 dödsbo-delägare).   Nr D10365 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 15 dödsbo-delägare).   Nr D10709 159:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.   Nr D10471 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
När dödsboet skall sälja en bostadsrätt
 
 
Kontrakt när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde.   Nr D10479 189:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Kontrakt med friskrivning när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde.   Nr D10481 209:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Överlåtelsebevis (föregås av kontrakt) för ett dödsbo som sålt bostadsrätten. Köp till ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen.   Nr D10483 109:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen för dödsbodelägare.   Nr D10485 99:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.   Nr D10471 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
När dödsboet skall sälja fritidshuset
 
 
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare)   Nr D10355 239:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt när ett dödsbo ska sälja (max 15 dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev avsett för dödsbo och en likvidavräkning.   Nr D10711 289:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo ska sälja (max 6 dödsbo-delägare).   Nr D10357 259:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivning, när ett dödsbo ska sälja (max 15 dödsbo-delägare). Köp till ett köpebrev för dödsbo och likvidavräkning.   Nr D10713 329:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 6 dödsbo-delägare). Köp till Lagfartsansökan   Nr D10359 159:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Köpebrev för dödsbo när ett dödsbo ska sälja (används när bostaden betalas (max 15 dödsbo-delägare). Köp till Lagfartsansökan   Nr D10705 199:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart. (max 6 dödsbo-delägare)   Nr D10363 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet vill ha lagfart. (max 15 dödsbo-delägare)   Nr D10707 139:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 6 dödsbo-delägare).   Nr D10365 99:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Lagfartsansökan när dödsboet har sålt en fastighet och köparen skall ha lagfart (max 15 dödsbo-delägare).   Nr D10709 159:- Lagfartsansökan. Köpet skall inom 3 månader registreras hos inskrivningsmyndigheten. Du får alla adresser när du köper vår lagfartsansökan
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.   Nr D10471 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Arvsavstående Bifogas bouppteckningen
 
 
Arvsavstående. Avstå ditt arv till förmån för någon annan. (1 person).   Nr D10609 69:- testament för 1 person
Arvsavstående. Avstå ditt arv till förmån för dina barn (upp till 4 barn).   Nr D10619 89:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Arvsavstående. Avstå ditt arv till förmån för upp till 4 personer i olika delar.   Nr D10621 99:- testament för 1 person
Arvsavstående. Avstå ditt arv till förmån för upp till 4 personer i 4 lika stora delar.   Nr D10623 89:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Arvsavstående. Avstå ditt arv av en fastighet, eller del av fastighet, till förmån för en annan person.   Nr D10717 119:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Arvsavstående. Avstå ditt arv av ett fordon, eller del av ett fordon, till förmån för en annan person. Ex.bil, mc, husbil, husvagn.   Nr D10721 109:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Arvsavstående. Avstå ditt arv av en upp till 8 saker, eller del av 8 saker, till förmån för en annan person. Ex. tavlor, möbler, fickur   Nr D10719 89:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Arvsavstående. Avstå ditt arv av värdepapper, eller del av värdepapper, till förmån för en annan person. Ex aktier, obligationer, även kontanter.   Nr D10723 149:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Bilaga till arvsavstående. Gratis       Bilaga
Testamenten
 
 
Testamente. En person testamenterar sin egendom till.....   Nr D10487 89:- testament för 1 person
Testamente. Två personer testamenterar sin egendom till.....   Nr D10489 99:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Testamente mellan makar. Makar ärver varandra men det kan det kännas bättre med ett testemente. Särkulbarn? Se längre ner på sidan   Nr D10491 49:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Testamente mellan makar med särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att maken skall få sitta i orubbat bo.   Nr D10493 99:- Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider
Testamente för sambopar.Testamente där parterna ärver varandra.   Nr D10495 109:- Sambopar testamenterar till varandra
Övrigt
 
 
Köpekontrakt för saker, för betalning vid senare tillfälle med separat kvitto. Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas.   Nr D10327 49:- Köp
Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror   Nr D10773 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan men för andra prylar och saker.   Nr D10323 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare   Nr D10775 59:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer

Familjerättsliga dokumenttmallar
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Ansökan om skilsmässa
 
id-nummer
Pris
Ansökan om gemensam skilsmässa. (inga barn under 16 år).   Nr D10447 89:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om gemensam skilsmässa. (med gemensamma barn under 16 år).
  Nr D10449 109:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om skilsmässa när den andra partnern inte vill skiljas
En person ansöker. (inga barn under 16 år).
  Nr D10689 139:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om skilsmässa när den andra partnern inte vill skiljas
En person ansöker. (med gemensamma barn under 16 år).
  Nr D10691 159:- Ansök om gemensam skillsmässa genom att köpa ansökan hos www.documentguiden.se
Ansökan om fullföljd skilsmässa
 
 
Ansökan om fullföljd skilsmässa efter 6 månaders betänketid.   Nr D10445 59:- VIktigt att skillmässan fullföljs, ansök med ett dokument från www.documentguiden.se
Bodelningsavtal
 
 
Bodelningsavtal vid skilsmässa. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10457 159:- Köp bodelningsavtal vid skillsmässa hos www.documentguiden.se
Bodelningsavtal när samboförhållandet upphört. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10461 179:- Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Bodelningsavtal under bestående äktenskap. 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10459 169:- Bodelningsavtal för makar under bestående äktenskap köper du hos www.documentguiden.se
Registrering av bodelning
 
 
Ansökan om registrering av Bodelningsavtal.   Nr D10439 39:- Köp ett dokument för registrering av bodelningsaavtal
Ansökan av bodelning
 
 
Ansökan om Bodelning under bestående äktenskap.   Nr D10437 69:- Köp ansökan om bodelning under bestående äktenskap
Ansökan om bodelningsförrättare
 
 
Skilsmässa. Ansökan om bofördelningsförrättare när parterna inte kan komma överens om fördelning av tillgångar och skulder.   Nr D10441 49:- Köp en ansökan om bodelningsförättare
Sambo. Ansökan om bofördelningsförrättare när samboförhållandet upphört och parterna inte kan komma överens om fördelningen av tillgångar och skulder.   Nr D10443 49:- Köp en ansökan om bodelningsförrättare hos www.documentguiden.se
Avtal sambo
 
 
Sambo. Samboavtal där all egendom undantas vid ev.bodelning.   Nr D10475 105:- samboavtal där all egendom undantas vid bodelning
Sambo. Samboavtal där viss egendom undantas vid ev.bodelning.   Nr D10477 125:- Samboavtal där endast viss egendom undantas vid bodelning
Sambo. Anmälan om gemensam bostad för sambos. Kan vara en säkerhet för att den sambo som äger fastigheten inte säljer eller pantsätter denna utan den andre sambons samtycke.   Nr D10433 99:- Köp en anmälan om Köp en anmälan om gemensam bostad
Bouppgivare vid bouppteckningen
 
 
Dödsbo.. Överenskommelse om bouppgivare till bouppteckningen. För upp till 8 presoner.   Nr D10467 89:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Kallelser till bouppteckning
 
 
Dödsbo. Kallelse till bouppteckning.   Nr D10465 99:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Kallelse till bouppteckning + bekräftelse på mottagandet.   Nr D10463 109:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakter
 
 
Fullmakt att i ditt ställe ta ut pengar, betala räkningar etc. på din bank.   Nr D10733 139:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt att ni (2 personer) skriver in ändamål själv, upp till 7 saker.   Nr D10743 139:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt att du skriver in ändamål själv, upp till 7 saker..   Nr D10745 119:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskifte när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Fullmakt för en person att sköta upp till två personers ekonomi.   Nr D10473 129:- Ibland behövs en generalfullmakt ex när någon börjar bli dement. Köp fullmakten hos oss på www.documentguiden.se
Dödsbo. Fullmakt inför bouppteckning.   Nr D10769 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Dödsbo. Fullmakt för att i stället för dödsbodelägare underteckna alla dokument.   Nr D10471 129:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Skuldebrev
 
 
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar.   Nr D10317 89:- Skuldebrev om du lånar/lånar ut ex pengar till bostaden
Testamente
 
 
Testamente när en person ska testamentera sin egendom.   Nr D10487 89:- testament för 1 person
Testamente när två personer ska testamentera sin egendom.   Nr D10489 99:- Köp ett testamente för två personer i samma hushåll
Testamente mellan makar. Makar ärver varandra men det kan kännas bättre med ett testemente.   Nr D10491 49:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Testamente mellan makar med särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sitt arv. I detta testemente vädjas om att kvarvarande maken skall få sitta i orubbat bo.   Nr D10493 99:- Köp ett testamente där makar ärver varandra och vädjar att särkullbarnen tar ut sitt arv när de siste av makarna avlider
Testamente mellan sambos.   Nr D10495 109:- Sambopar testamenterar till varandra
Klander av testamente
 
 
Klander av testemente. Ogiltigförklara ett testemente.   Nr D10627 139:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Äktenskapsförord
 
 
Äktenskapsförord. Nuvarande och kommande egendommar skall vara enskild egendom för båda makarna.   Nr D10497 89:- äktenskapsförord där alla egendomar är enskild egendom
Äktenskapsförord. Nuvarande egendom skall för båda makarna vara enskild men kommande skall vara giftorättsgods.   Nr D10499 99:- Äktenskapsförord där nuvarand egendom är parternas egna medan kommande blir gemensam
Äktenskapsförord. Kommande egendom skall vara giftorättsgods.   Nr D10501 99:- endast en av makarnas egendom är enskild, men kommande egendom blir gemensam
Äktenskapsförord. En av makarna skall ha nuvarande och kommande egendom som enskild. Nr D10503 89:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Äktenskapsförord. Valfri text. Skriv själv ditt äktenskapsförord.   Nr D10505 49:- äktenskapsförord där du själv skriver avtalstexten
Upphävande av äktenskapsord
 
 
Upphävande av äktenskapsförord. Nr D10663 139:- en av makarna vill att all egendom skall vara enskild
Registrering av äktenskapsord
 
 
Äktenskap. Ansökan om registrering av äktenskapsförord.   Nr D10451 59:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Önskemål inför begravning
 
 
Berätta om hur din begravning skall hanteras T.ex jordbegravning, kremation, blommor, sånger, annonser, gravsten, gravplats, kista....   Nr D10687 69:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Ekonomisk redogörelse om något skulle hända dej
 
Pris
Skriv ner viktiga uppgifter om ex. lån, abonnemang, fastigheter etc. Det är bra för dina anhöriga att känna till vid sjukdom eller dödsfall   Nr D106993 99:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Egenremiss till vård
 
Pris
Skriv din egen remiss när du vill ha vård.   Nr D10751 29:- Köp ett testamente där makarna ärver varandra
Arvskifte
 
Pris
Arvskifte för upp till 8 arvtagare.   Nr D10453 199:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10819 49:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Arvskifte för upp till 14 arvtagare.   Nr D10699 269:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Bilaga till ovanstående Mer detaljerat underlag.   Nr D10821 69:- Glöm inte att registrera äktenskapsförordet. Köp en ansökn om registrering hos www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte.   Nr D10761 69:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Kallelse till arvskifte + bekräftelse. Mottagaren bekräftar att han tagit emot kallelsen.   Nr D10763 89:- Köp handlingarna du behöver till bouppteckningen genom www.documentguiden.se
Fullmakt för någon att representera dig vid arvskiftet när du inte kan närvara.   Nr D10731 109:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Partnerskap
 
Pris
Partenrskap Bodelningsavtal för partner under bestående partnerskap . 2 sidor 4 bilagor.   Nr D10455 149:- Bodelningsavtal under bestående partnerskap. Avtalet köper du hos www.documentguiden.se
Ansökan om Bodelning under bestående partnerskap.   Nr D10435 69:- Köp ansökan om bodelning under bestående partnerskap
Övrigt
 
Pris
Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.   Nr D10773 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Kvitto när du skall sälja andra saker   Nr D10323 49:- Köp
Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.   Nr D10775 59:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker med betalning vid senare tillfälle med separat kvitto (som medföljer). Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas först vid tillträdet av bostaden.   Nr D10327 49:- Köp
Villa-dokument
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Kontrakt
 
 
Avancerat och heltäckande. Uppfyller lagens formkrav.
7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10411 199:- Köpekontrakt för fastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10413 219:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Avancerat men light=lite enklare. Uppfyller lagens formkrav
6 sidor Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10415 139:- Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10417 159:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Kontrakt för byggnad på arrenderad mark
 
 
Uppfyller lagens formkrav.
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10367 189:- Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10369 209:- Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark
Köpebrev passande ovanstående kontrakt.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Hyreskontrakt
 
 
Hyr ut hela huset.   Nr D10351 95:- Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt
Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.   Nr D10353 75:- Klicka här! Hyreskontrakt
Kontrakt för tomtmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10391 179:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Kontrakt för jordbruksmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10599 245:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Handpenning
 
 
Kvittens när handpenning överlämnas.   Nr D10409 49:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Köpebrev
 
 
Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.   Nr D10337 109:- Klicka här! Köpebrev för fastigheter
För byggnad på arrenderad mark.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Lagfartsansökan
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.   Nr D10361 49:- Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter
Lagfartsansökan vid gåva av fastigheten
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att gåvobrev skrivits.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Vid gåva mellan makar som vill äga fastigheten gemensamt 50/50   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Vid gåva när någon ger bort sin halva av fastigheten.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Fullmakter
 
 
att istället för köparen underteckna köpehandlingar.   Nr D10339 69:- Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter
att istället för säljaren underteckna köpehandlingar.   Nr D10341 69:- Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter
Gåvobrev i en mängd varianter
 
 
Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.   Nr D10343 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10645 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren skall överta lån på fastigheten.   Nr D10345 169:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10647 189:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan).   Nr D10347 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10649 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåvobrev.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Kombi. Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.   Nr D10611 209:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10651 229:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till gåvobrev Kombi   Nr D10809 79:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev. Ge bort valfri andel för ex.ROT-avdrag
 
 
Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.   Nr D10805 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev   Nr D10807 49:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del till en tredje part        
När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part   Nr D10767 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev Mottagaren överat lån   Nr D10787 189:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev Mottagaren ger viss ersättning för gåvan (vederlag).   Nr D10789 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10791 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev mellan makar
 
 
När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.   Nr D10695 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan.   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%        
Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag.   Nr D10777 109:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med att lån övertas.   Nr D10779 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med vederlag (ersättning för gåvan).   Nr D10781 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Kombi, med vederlag + lån som övertas   Nr D10783 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva.   Nr D10785 79:- Köp
Registrera din gåva? För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark
 
 
Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)   Nr D10349 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10653 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren övertar lån på byggnaden.   Nr D10793 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10799 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)   Nr D10795 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10801 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)   Nr D10785 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10797 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för pengar eller saker
 
 
Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.   Nr D10397 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Skuldebrev
 
 
Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.   Nr D10317 89:- Klicka här! Skuldebrev
Sevitut
 
 
För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.   Nr D10377 89:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.   Nr D10379 39:- Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut
Arrendekontrakt
 
 
Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).   Nr D10813 119:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse
 
 
Inga lån överlåts eller löses.   Nr D10671 79:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen övertas (köparen övertar säljarens lån).   Nr D10675 99:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen löses (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).   Nr D10677 119:- Klicka här! Likvidavräkning
Kombi av ovan med lån som övertas och lån som löses.   Nr D10673 139:- Klicka här! Likvidavräkning
Häv ett ingånget avtal
 
 
Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.   Nr D10395 109:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Kommunens förköpsrätt
 
 
Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt   Nr D10407 89:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag
 
 
Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.   Nr D10747 69:- Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall
Ansökan om "dödande" av pantbrev
 
 
Ansökan om att förkommna pappers-pantbrev tas bort, "dödas" men att inteckningan skall finnas kvar. (upp till 4 pantbrev).   Nr D10725 139:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Ansökan om borttagande av inteckningar när pantbrevet förkommit. Upp till 4 inteckningar kan "dödas ".   Nr D10829 169:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Godkännande av granne vid byggnation
 
 
Om du t.ex vill bygga närmare än 4 meter från tomtgränsen ska din granne behöva godkänna det.   Nr D10613 109:- Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation
Godkännande av städning
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden   Nr D10399 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid uthyrning.   Nr D10401 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Funktionskontroll av vitvaror
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.   Nr D10405 59:- Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet
Nyklar
 
 
Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.   Nr D10595 89:- Klicka här!Kvittens av nyklar
När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.   Nr D10597 39:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Övrigt
 
 
Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror   Nr D10773 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan men för andra prylar och saker.   Nr D10323 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare   Nr D10775 59:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köp, men övertas först vid tillträdet.   Nr D10327 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Sälja dödsboet, skifta arvet? Välj bland drygt 50 malla för dödsbodelägare och arvingar. Klicka här        
Saknar du PDF-program? Klicka här        
Fritidshus-dokument        
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.    
Kontrakt
 
Id-nummer
Pris
Avancerat och heltäckande. Uppfyller lagens formkrav.
7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10329 199:- Köpekontrakt för fastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10331 219:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Avancerat men light=lite enklare. Uppfyller lagens formkrav
6 sidor Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10333 139:- Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10335 159:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Kontrakt för byggnad på arrenderad mark
 
 
Uppfyller lagens formkrav.
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10367 189:- Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10369 209:- Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark
Köpebrev passande ovanstående kontrakt.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Hyreskontrakt
 
 
Hyr ut hela huset.   Nr D10351 95:- Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt
Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.   Nr D10353 75:- Klicka här! Hyreskontrakt
Kontrakt för tomtmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10391 179:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Kontrakt för jordbruksmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10599 245:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Handpenning
 
 
Kvittens när handpenning överlämnas.   Nr D10409 49:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Köpebrev
 
 
Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.   Nr D10337 59:- Klicka här! Köpebrev för fastigheter
För byggnad på arrenderad mark.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Lagfartsansökan
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.   Nr D10361 49:- Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter
Lagfartsansökan vid gåva finns i anslutning till gåvobreven
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Fullmakter
 
 
att istället för köparen underteckna köpehandlingar.   Nr D10339 69:- Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter
att istället för säljaren underteckna köpehandlingar.   Nr D10341 69:- Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter
Här följer en mängd av Gåvobrev.
 
 
Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.   Nr D10343 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10645 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren skall överta lån på fastigheten.   Nr D10345 169:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10647 189:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan).   Nr D10347 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10649 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåvobrev.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Kombi. Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.   Nr D10611 209:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10651 229:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till gåvobrev Kombi   Nr D10809 79:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev. Ge bort valfri andel för ex.ROT-avdrag
 
 
Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.   Nr D10805 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Registrering av gåvohandling mellan makar   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev   Nr D10807 49:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del        
När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part   Nr D10767 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att lån övertas.   Nr D10787 189:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10789 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10791 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev mellan makar
 
 
När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.   Nr D10695 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan.   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%        
Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag.   Nr D10777 109:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med att lån övertas.   Nr D10779 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med vederlag (ersättning för gåvan).   Nr D10781 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Kombi med vederlag och lån som övertas   Nr D10783 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva.   Nr D10785 79:- Köp
Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark
 
 
Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)   Nr D10349 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10653 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren övertar lån på byggnaden.   Nr D10793 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10799 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)   Nr D10795 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10801 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)   Nr D10797 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10803 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för pengar eller saker
 
 
Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.   Nr D10397 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera din gåva? För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Skuldebrev
 
 
Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.   Nr D10317 89:- Klicka här! Skuldebrev
Sevitut
 
 
För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.   Nr D10377 89:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.   Nr D10379 39:- Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut
Arrendekontrakt
 
 
Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).   Nr D10813 119:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse
 
 
Inga lån överlåts eller löses.   Nr D10671 79:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen övertas (köparen övertar säljarens lån).   Nr D10675 99:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen löses (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).   Nr D10677 119:- Klicka här! Likvidavräkning
Kombi av ovan med lån som övertas och lån som löses.   Nr D10673 139:- Klicka här! Likvidavräkning
Häv ett ingånget avtal
 
 
Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.   Nr D10395 109:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Kommunens förköpsrätt
 
 
Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt   Nr D10407 89:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag
 
 
Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.   Nr D10747 69:- Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall
Ansökan om "dödande" av pantbrev
 
 
Har du tappat bort skriftliga pantbrev kan du med denna dokumentmall begära att de tas bort (upp till 4 pantbrev).   Nr D10725 139:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Godkännande av granne vid byggnation
 
 
Om du t.ex vill bygga när tomtgränsen kan din granne behöva godkänna det.   Nr D10613 109:- Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation
Godkännande av städning
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden   Nr D10399 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid uthyrning.   Nr D10401 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Funktionskontroll av vitvaror
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.   Nr D10405 59:- Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet
Nyklar
 
 
Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.   Nr D10595 89:- Klicka här!Kvittens av nyklar
När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.   Nr D108597 39:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Övrigt
 
 
Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror   Nr D10773 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan men för andra prylar och saker.   Nr D10323 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare   Nr D10775 59:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köps i samband med kontraktskrivning av bostaden, men övertas först vid tillträdet.   Nr D10327 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Saknar du PDF-program? Klicka här        
         
Hyresrätts-dokument
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Säg upp lägenheten
 
Id-nummer
Pris
Dator
Uppsägning av hyreskontrakt + bekräftelse på uppsägningen.   Nr D10509 79:- Köp
Uppsägning vid dödsfall + bekräftelse på uppsägningen. Det är kortare uppsägningstid vid dödsfall.   Nr D10507 99:- Köp
Fullmakter
 
Fullmakt att representera dig i kontakt med hyresvärden.
  Nr D10737 99:- Köp
Hyr ut lägenheten
 
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt.
Tips: köp till Godkännande av städning
  Nr D10513 99:- Köp
Hyreskontrakt för en del av hyresrätten, ex ett rum   Nr D10515 79:- Köp
Ansökan om byte/överlåtelse av lägenheten
 
Ansökan om byte/överlåtelse av hyresrätt.
  Nr D10511 79:- Köp
Klaga hos hyresnämden om du inte kommer överens m. värden.
 
Ansökan till hyresnämnden vid tvister.   Nr D10315 59:- Köp
Godkänd flyttstädning?
 
Godkännande av städning. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om flyttstädningen.   Nr D10401 49:- Köp
Godkänd funktion av vitvaror
 
Funktionskontroll av vitvaror Undvik konflikter med vår dokumentmall där parterna är överens om att vitvarorna fungerar.   Nr D10405 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Nycklar
 
Kvittens av nycklar vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm.   Nr D10595 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna.   Nr D10592 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Övrigt
 
Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.   Nr D10773 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Kvitto när du skall sälja andra saker   Nr D10323 49:- Köp
Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.   Nr D10775 59:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker med betalning vid senare tillfälle med separat kvitto (som medföljer).   Nr D10327 49:- Köp
Jordabalken Läs mer om lagen på Riksdagens webbplats.   Läs mer  

Båt och fordonskontrakt
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
*"i befintligt skick"med friskrivning finns som tillval.
Bil
 
Id-nummer
Pris
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10541 49:- Köpekontrakt för bil
Köpekontrakt med friskrivningsklausul *. ("i befintligt skick") 3 sidor   Nr D10543 69:- Köpekontrakt för bil, med friskrivning
Hyreskontrakt 7 sidor. Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.   Nr D10537 79:- Hyreskontrakt bil
Hyreskontrakt Light=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste. 5 sidor.
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar
  Nr D10539 69:- Hyreskontrakt bil Light
Husvagn
 
 
Köpekontrakt.   Nr D10561 79:- Köpekontrakt för husvagn
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10563 99:- Köpekontrakt med friskrivning för husvagn
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10557 89:- Hyreskontrakt husvagn
Hyreskontrakt,Light=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste. 5 sidor.
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10559 79:- Hyreskontrakt Light för husvagn
Husbil
 
 
Köpekontrakt 3 sidor.   Nr D10553 79:- Köpekontrakt för husbil
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10555 99:- Köpekontrakt med friskrivning för husbil
Hyreskontrakt 7 sidor.
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10549 89:- Hyreskontrakt för husbil
Hyreskontrakt 5 sidor,Light=lite enklare att fylla i. Med det viktigaste..
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10551 79:- Hyreskontrakt Light för husbil
Motorbåt
 
 
Köpekontrakt 3 sidor.   Nr D10529 79.- Köpekontrakt för motorbåt
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10531 99:- Köpekontrakt med friskrivning för motorbåt
Hyreskontrakt. 7 sidor.
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10521 79:- Hyreskontrakt för båt
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.   Nr D10523 69:- Hyreskontrakt för båt Light
Segelbåt
 
 
Köpekontrakt.   Nr D10533 79:- Köpekontrakt för segelbåt
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10535 99:- Köpekontrakt med friskrivning för segelbåt
Hyreskontrakt 7 sidor
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10521 79:- Hyreskontrakt för båt
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.   Nr D10523 69:- Hyreskontrakt för båt Light
Båt utan motor
 
 
Köpekontrakt ex. eka eller jolle 3 sidor.   Nr D10525 49:- Köpekontrakt för båt utan motor
Köpekontrakt med friskrivningsklausu*l ("i befintligt skick") 3 sidor.
  Nr D10527 69:- Köpekontrakt med friskrivning för båt
Hyreskontrakt. 7 sidor.
Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10521 79:- Hyreskontrakt för båt
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigaste, 4 sidor. Tips: köp även Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.   Nr D10523 69:- Hyreskontrakt för båt Light
Släpvagn
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10577 59:- Köpekontrakt för släpvagn
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10579 79:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn
Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt.   Nr D10573 59:- köpekontrakt för båtvagn
Köpekontrakt för släpvagn avsedd för båt, med friskrivningsklausul*
("i befintligt skick"). 3 sidor.
  Nr D10575 79:- Köpekontrakt med friskrivning för släpvagn
Hyreskontrakt   Nr D10765 79:- köpekontrakt för båtvagn
Hyreskontrakt, lite enklare men med det viktigaste   Nr D10771 69:- köpekontrakt för båtvagn
Motorcykel
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10565 79.- Köpekontrakt för MC
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10567 99:- Köpekontrakt med friskrivning för MC
Moped
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10569 39:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick") 3 sidor.   Nr D10571 59:- Köpekontrakt med friskrivning för moped
4-hjuling
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10629 109:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10631 129:- Köpekontrakt för moped
Snöskoter
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10605 59:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10607 69:- Köpekontrakt för moped
Hyreskontrakt   Nr D10617 149:- Köpekontrakt för moped
Hyreskontrakt, ligh=lite enklare med det viktigastet, 4 sidor.   Nr D10615 89:- Köpekontrakt för moped
Lastbil
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10633 149:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10635 169:- Köpekontrakt för moped
Släpvagn för lastbil
 
 
Köpekontrakt. 3 sidor.   Nr D10637 139:- Köpekontrakt för moped
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick". ) 3 sidor.   Nr D10639 159:- Köpekontrakt för moped
Traktor
 
 
Köpekontrakt.   Nr D10641 109:- Köpekontrakt för cykel
Köpekontrakt med friskrivningsklausu*l ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10643 129:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel
Cykel
 
 
Köpekontrakt.   Nr D10545 29:- Köpekontrakt för cykel
Köpekontrakt med friskrivningsklausul* ("i befintligt skick"). 3 sidor.   Nr D10547 49:- Köpekontrakt med friskrivning för cykel
Godkännande av städning vid uthyrning
 
 
Godkännande av städning vid återlämnandet av hyresobjektet Undvik konflikter.   Nr D10403 39:- Godkännande av städning av hyresobjekt
Kvittens av nycklar vid uthyrning
 
 
Kvittens av nycklar vid uthyrning. Undvik konflikter.   Nr D10601 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens vid återlämnande av nycklar vid uthyrning. Undvik konflikter.   Nr D10603 29:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Övrigt
 
 
*"i befintligt skick"är en ofta använd formulering. I våra kontrakt har vi en annan mer juridskt korrekt formulering. Det innebär att säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel och brister på fordonet eller båten.        

Dokumentmallar passande företag, mellan företag-företag, företag-konsulter eller företag-anställda.

Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
    Id-nummer Pris  
Hyreskontrakt för lokaler.   Nr D10581 225:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Hyreskontrakt om du skall hyra/hyra ut en del av en lokal.   Nr D10843 205:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Uppdragsavtal mellan parter. ex. företag - konsult, företag - förtetag.   Nr D10583 189:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Uppsägning pga arbetsbrist.   Nr D10585 149:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Uppsägning pga arbetsbrist. Företräde till ny anställning.   Nr D10587 189:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Uppsägning pga brist på ekonomi.   Nr D10589 149.- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
Uppsägning pga brist på ekonomi. Företräde till ny anställning.   Nr D10591 189:- Köp ett uppsägningsbesked pga arbetsbrist. Du slipper karensdagarna om företaget säger upp dej jämfört vid egen uppsägning
FamiljerättsInformation
Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.
Anspråk på laglott
Adoption internationell

Adoption kostnadsbidrag
Adoption kostnad för ansökan

Adoption utredning

Allmänna arvsfonden
Ansökan om äktenskapsskillnad
Arvskifte
Arvtagare
Arvsrätt för sambor
Arvsrätt för släktingar
Begravning avgift
Begravning åtgärder
Begravning borgelig
Begravning ceremoni
Begravning gravsättning
Begravning gravrätt
Begravning ombud Begravningshjälp Begravning trossamfund
Betalningsanmärkning
Bodelning
Bodelning vid separtion sambor

Borgelig vigsel
Bouppteckning

Bouppteckning:
förrättning
Bouppteckning: värdering av dödsboet
Boutredningsman
Delning av egendom partnerskap
Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den
andere makens död
Dom för äktenskapsskillnad
Dödsbo
Dödsbo anmälan
Dödsbo skulder
Dödsfall anmälan
Dödsfall åtgärder
Ensam vårdnad om barn och umgängesrätt
Faderskap

Faderskap bekräftelse
Faderskap efter insemination
Faderskapsdom
Faderskapsdom kostnader
Faderskap fastställande
Familjerådgivning
Familjerådgivning vid integration
Fastighetsmäklare
Förmyndare

Förvaltare
Förvaltare ansökan

FöräldraskapGemensam vårnad om barn och umgängesrätt Giftorätt
God man
Juridiska termer-ordlista
Kvitton. Hur länge spara kvitton?

Laglott anspråk
Lysning
Makars underhåll
Medling i partnerskap
Medling i äktenskap
Registrera partnerskap
Råd och hjälp vid umgänge med barn
Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap

Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet
Rätt till bostad vid separation
Rätt till hyreskontrakt

Samarbets-samtal mellan föräldrar
Sambolagen pdf Sambolagen internetsida
Sambors underhållsskyldighet mot barn


Särskild skiftesman
Testamente

Testamente klander
U
mgängesrätt

Underhållsbidrag

Underhållsbidrag avtal
Underhållsbidrag indrivning
Underhållsbidrag jämkning
Underhåll av barn
Undvik kronofogden
Universell testamentstagare Upplösning av äktenskap
Upplösning av registrerat partnerkap
Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall
Vigsel
Vigsel i trossamfund Vigsel i Svenska kyrkan
Vigsel utomlands
Villkor för äktenskap
Vårdnadshavare
Vård av barn vid samboförhållande
Äktenskapsförord
Ingå äktenskap
Överlåtande av lägenhet vid dödsfall


  Här finner du en mängd sidor med nyttig bostadsinformation
Vi är ej ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av fel och brister i den information som tillhandahålles.
  Klicka på lämplig rubrik i menyn till vänster för att köpa dokument.
Ta del av informationen
Vi har alla dokument och handlingar du kan tänkas behöva.
  Adressändring
Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning av hyresrätt
Ansvar köpare/ säljare

Ansökan till hyresnämnd
Avtal vid försäljning av bostadsrätt
Ändring av hyresvillkor
Besiktning och reparation av lägenhet
Besittninsskydd för lägenhet
Betalningsanmärkning
Bostadsbidrag
Bostadsbidrag barnfamiljer
Bostadsbidrag sambor
Bostadsbidragets storlek
Bostadsbidrag inkomstprövning
Bostadsbidrag, anmäl förändring
Bostadshygien, ohälsa
Bostadstillägg för pensionärer
Bruksvärde
Bygga badrum
Bygga bastu
Byggnad på arrenderad mark
Byte av hyresrätter
Domstolar, hyrestvist
Eget vatten
Energispartips
Enskilt avlopp
Fatighetsmäklare
Friskrivning
Flyttning från bostadsrätt
Flyttstädning
Fukt och mögel
Förhandling vid hyresnämnd
Förlikning mellan hyresgäst och hyresvärd
Gåva av fastighet och bostadsrätt
Homestagning
Homestyling
Hyresförhandling
Hyressättning av nybyggda hyresrätter
Hyra möblerat rum
Hyrans storlek
Kommunal bostadsförmedlling
Kommunens förköpsrätt
Kostnader vid hyresnämnd
Köpekontrakt vid nybygnation Tips!
Inflytande vid ombyggnad av lägenhet
Insats för bostadsrätt
Intresseanmälan ombildning hyresrätt till bostadsrätt
Kök
Köpa bostadsrätt

Köpguide
Lagfart

Lagfart vid arv
Lösa ut den andra parten
Nybyggnaiton
Oljetanken
Ombildning till bostadsrätt
Ordlista
Ordlista inför bankbesöket
Pantbrev
Pant bostadsrätt
Privat bostadsförmedling
Radon
Radonbidrag
Rivning och ombyggnad av lägenhet
Rådgivning vid hyrestvist
Rätt till hyreskontraktet
Servitut

Skatt vid försäljning av bostadsrätt
Skatt vid uthyrning
Självrisk vid repartion (småhusskadenämnden)
Skiljenämnd vid hyrestvister
Skriftligt avtal för bostadsrätt
Solenergi
Studentbostad
Säljguide
Stöd för reparation av bostaden
Tomträtt
Tjänstebostad
Tvångsförvaltning av hyreshus
Undvik kronofogden
Uppskov med reavinst
Uppsägning av hyreskontrakt
Uppsägning av hyreskontrakt vid dödsfall
Uppsägning av hyreskontrakt vid försäljning
Vad ingår i köpet
Vinstberäkning vid försäljning
Åläggande att rusta upp lägenheten
Ändring av hyresvillkor
Överlåtelse av lägenhet vid dödsfall
Överlåtelse av hyresrätt till närstående
 

 

Internetadresser till över 150 myndigheter. Bra att ha vid förändrat
boende.

 


Nyheter från regeringen. Många intressanta sidor.
Hos oss kan du köpa dokumentmallar vid försäljning, byte, gåva och uthyrning av bostäder, fordon och båtar. Vi har även familjerättsliga dokumentmallar som bodelning, ansökningar, gåvobrev, samboavtal, testamenten, kallelse till bouppteckning, fullmakter etc

Förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling
Minskad sjukfrånvaro sänker kostnaderna för kommuner och landsting
EU-mötet måste stärka medborgarnas integritet

Ny förordning ställer krav på miljöledningssystem i Sveriges alla myndigheter
Barnskyddsutredningen
Förebyggande av skador på grund av alkohol
Ordförandeskapet stöder genomförandet av EU:s alkoholstrategi
Beredskap för pandemisk influensa
Patienters rättigheter vid vård i annat EU-land
Regeringen belyser HBT-personers situation
Motverka utanförskapet
E-hälsa för förbättrad patientsäkerhet vid vård i annat EU-land
Tillgång till verksamma antibiotika – en förutsättning för modern sjukvård
Svenskt Demenscentrum får kartlägga skyddsåtgärder
Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur
Energi- och miljöministermöten på temat eko-effektiv ekonomi
Öppna jämförelser ger bättre vård
1 miljard till landstingen för kostnader för pandemin
Våra trygghetssystem är till för människor som behöver samhällets stöd
Ekonomiskt stöd till barnfamiljer där föräldrarna lever åtskilda
Dialog med ideella sektorn
stöd till barnfamiljer stödjer samrbete mellan särlevande föräldrar
Regelförenkling inom Finansdepartementet
Staten tydligare och mer samordnad på regional nivå
Nya regler för tjänstesektorn
Gränshinderarbete
Fler vägar till arbete för långtidssjukskrivna
Stöd för återgång till arbetslivet
Nya rättsmedel och regelförenklingar
Tillsynsmyndighet skapar trygghet i socialförsäkringen
Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen
Utökad skyldighet att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah
Myndigheterna ska bli bättre betalare
Arbetet för bra matvanor
Tryggare stadsmiljöer
Mer resurser till försäkringskassan

10 miljarder kronor för att värna välfärden i kommuner och landsting
Ägande och förvaltning av hyreshus
Trygghetsbostäder till äldre
Kommunal fastighetsavgift för fler typer av bostäder
Utredning om krav på upphandling från kommunala och statliga bolag
Regeringen höjer reseersättningen vid rehabilitering
Regeringen förstärker förtidspensionärernas ekonomi
Regeringen förstärker förtidspensionärernas ekonomi
Upphävande av förköpslagen
Resistenta bakterier
Nu pensionsmyndighet
God äldreomsorg
Ökade resurser till Finansinspektionen
Nationell cancerstrategi
God äldreomsorg
Åtgärder till långtidssjukskrivna
Förbättringar för och stöd till långtidssjukskrivna
Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre
200 miljoner till forskning om ideella sektorn
Breda ungdomsinsatser i budgeten
Vissa apoteksfrågor
Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag
En god äldreomsorg
Översyn av statlig regional förvaltning
Boendesituationen i utanförskapsområden
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Förändra attityden till alla som är psykiskt sjuka
Ändra bilden av förorterna
Psykiatrisatsning för inflytande och valfrihet
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
Regeringens arbete mot cancer
Reformeringen av utnämningspolitiken fortskrider
Regeringen förbättrar uppföljningen av utbetalningar
Rehabiliteringsgarantin
Fastighetsrättsliga skattefrågor
Så ska sjukskrivna komma tillbaka
Ansvarsfördelning mellan regioner och stat
Diskriminering på bostadsmarknaden
Elektronisk legitimation
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
Nationella apotekssymbolen
Premiepensionssystemet
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
Sjukskrivna i arbete
Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
Förändringar i sjukförsäkringen

 

 

E-förvaltning
Människohandel
Vitbok om pensionsöverenskommelsen
Nyckelhålsmärkning
Medicin i vanliga affärer
Kommunal revisionen
Matglädje i äldreomsorgen

Gränslandet mellan sjukdom och arbete
Vårdgarantin blir lag
Barnkonvention
Kultur på recept
Internet för alla medborgare
Offentligt etos
Kommunala bostadsaktiebolag
FN:s barnkonvention

E-förvaltningspolicy
Sveriges e-förvaltningspolicy
810 miljoner på rehabilitering
Ny landshövding på Gotland
Patientens ställning i vården
Värdig vård i livets slutskede
Värdig vård i livets slutskede
Kultur på recept

Gränshinderssamarbete i Nordkalotten
Företagshälsovård
Att straffa sjuka
Mångfald och entreprenörskap i vård och omsorg
Bättre sjukintyg
Psykiatrisk heldygnsomsorg
Stadsutvecklingsprojekt
Kvalitetsregister

Cancerstrategin
Undantagsregler på upphandlingsområdet
Kvalitetsregister
Kortade köer i sjukvården
Förbättrad tillsyn stärker rättssäkerheten
Nya upphandlingsregler
Den svenska socialförsäkringen
Ekonomiskt stöd till familjer med barn
6 miljoner mot hedersförtryck
Insatser för äldre personer med stora behov
Regeringen tillsätter Rehabiliteringsråd
Kommentar till Trafikförsäkringens slutbetänkande
Inspektionen för socialförsäkringen invigd
Psykiatrisk heldygnsomsorg
Stadsutvecklingsprojekt
Kvalitetsregister

Den nationella cancerstrategin
Undantagsregler på upphandlingsområdet
Förstärkning av personliga ombud
Kraftigt kortade köer med kömiljarden
Förbättrad tillsyn stärker rättssäkerheten och effektiviteten

Förslag om nya upphandlingsregler
Den svenska socialförsäkringen
Ekonomiskt stöd till familjer med barn
36 miljoner mot hedersförtryck fördelas
Insatser för äldre personer med stora behov
Regeringen tillsätter Rehabiliteringsråd
Trafikförsäkringens slutbetänkande
Inspektionen för socialförsäkringen invigd
Nationell värdegrund inom äldreomsorgen
De äldres inflytande över omsorgen
Värdigt liv i äldreomsorgen
En modernare alkohollag
Underårigas avgifter
Idag nyinvigs det första privata apoteket
Den nya sjukförsäkringen får fler tillbaka i arbete
Värdigt liv i äldreomsorgen
30 miljoner per år på finansmarknadsforskning
Alzheimers gåta
Öka insatserna mot barnpornografin
Vård för asylsökande, gömda och papperslösa
Regeringen höjer kraven för kömiljarden
Elektroniska beställningar
Överskottsmålet
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
Taxipriserna
Straffrättsligt skydd mot människohandel
Förenklad lag om elektroniska kommunikationer
Personlig assistans
Allmänna handlingar i elektronisk form
Havs- och vattenmiljö
Multisjuka
Prestationsbaserat statsbidrag
Personlig assistans
Ny luftfartslag
laddinfrastruktur för elbilar
Lex Sarah och socialtjänsten
Patientsäkerhet
Östersjöns miljö
Framtidens friluftsliv
Trafiknykterhetskontroller i hamnar
Brott begångna av barn
Regionfrågan utreds
Ny postlag
Kärnavfallsprogrammet
Integritet vid kreditupplysning
Skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Lagfartskapning
Ersättningsregler vid expropriation
Hälso- och sjukvård och socialtjänst
De offentliga finanserna
Umgängesstöd
Lyft är en ny aktiveringsinsats
Reserverade parkeringsplatser för elbilar
Fyrdubblat ekonomiskt ansvar
Nyemission och försäljningsmandat för SAS
Nytt partnerskap mellan USA och Sverige

   
Minskade egenavgifter
Nya regler om koncernavdrag
Nya hyressättningsregler
Utredning om upprättelseprocess tillsatt
Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
Matlandetambassadörer
Rehabiliteringsrådet
Informationsutbyte med Andorra förhindrar skattefusk
Personer utsatta för människohandel
Förstärkning av minoritetspolitiken
Utnämning av ordinarie domare
Belastningsregistret
Offentlig information
Minskade utsläpp från nya bilar
Personer utsatta för människohandel
Förstärkning av minoritetspolitiken
Värdigt liv i äldreomsorgen
Öka insatserna mot barnpornografin
Vård för asylsökande, gömda och papperslösa
Regeringen höjer kraven för kömiljarden
Elektroniska beställningar
Överskottsmålet
Ändrade skatteregler för investeringsfonder
Taxipriserna
Straffrättsligt skydd mot människohandel
Förenklad lag om elektroniska kommunikationer
Personlig assistans
Allmänna handlingar i elektronisk form
Havs- och vattenmiljö
Multisjuka
Prestationsbaserat statsbidrag
Personlig assistans
Ny luftfartslag
laddinfrastruktur för elbilar
Lex Sarah och socialtjänsten
Patientsäkerhet
Östersjöns miljö
Framtidens friluftsliv
Trafiknykterhetskontroller i hamnar
Brott begångna av barn
Regionfrågan utreds
Ny postlag
Kärnavfallsprogrammet
Integritet vid kreditupplysning
Skadeståndsansvar för vårdnadshavare
Lagfartskapning
Ersättningsregler vid expropriation
Hälso- och sjukvård och socialtjänst
De offentliga finanserna
Umgängesstöd
Lyft är en ny aktiveringsinsats
Reserverade parkeringsplatser för elbilar
Fyrdubblat ekonomiskt ansvar
Nyemission och försäljningsmandat för SAS
Nytt partnerskap mellan USA och Sverige
 

Anspråk på laglott
Adoption internationell

Adoption kostnadsbidrag
Adoption kostnad för ansökan

Adoption utredning

Allmänna arvsfonden
Ansökan om äktenskapsskillnad
Arvskifte
Arvtagare
Arvsrätt för sambor
Arvsrätt för släktingar

Begravning avgift
Begravning åtgärder
Begravning borgelig
Begravning ceremoni
Begravning gravsättning
Begravning gravrätt
Begravning ombud Begravningshjälp Begravning trossamfund
Betalningsanmärkning
Bodelning
Bodelning vid separtion sambor

Borgelig vigsel
Bouppteckning

Bouppteckning:
förrättning
Bouppteckning: värdering av dödsboet
Boutredningsman
Delning av egendom partnerskap
Delning av makars egendom när äktenskapet upplöses av den andere makens död
Dom för äktenskapsskillnad
Dödsbo
Dödsbo anmälan
Dödsbo skulder
Dödsfall anmälan
Dödsfall åtgärder

Ensam vårdnad om barn och umgängesrätt

Faderskap

Faderskap bekräftelse
Faderskap efter insemination
Faderskapsdom
Faderskapsdom kostnader
Faderskap fastställande
Familjerådgivning
Familjerådgivning vid integration
Fastighetsmäklare
Förmyndare

Förvaltare
Förvaltare ansökan

Föräldraskap
Gemensam vårnad om barn och umgängesrätt Giftorätt
God man

H
inders-prövning

Juridiska termer-ordlista
K
vitton. Hur länge spara kvitton?

Laglott anspråk
Lysning

Makars underhåll
Medling i partnerskap
Medling i äktenskap

Registrera partnerskap
Råd och hjälp vid umgänge med barn
Rättigheter och skyldigheter vid partnerskap

Rättigheter och skyldigheter i äktenskapet
Rätt till bostad vid separation
Rätt till hyreskontrakt


Samarbets-samtal mellan föräldrar
Sambolagen pdf Sambolagen internetsida
Sambors underhållsskyldighet mot barn

Särskild skiftesman
T
estamente

Testamente klander

U
mgängesrätt

Underhållsbidrag
Underhållsbidrag avtal
Underhållsbidrag indrivning
Underhållsbidrag jämkning
Underhåll av barn
Undvik kronofogden
Universell testamentstagare Upplösning av äktenskap
Upplösning av registrerat partnerkap
Uppsägning av hyresrätt vid dödsfall

Vigsel
Vigsel i trossamfund Vigsel i Svenska kyrkan
Vigsel utomlands
Villkor för äktenskap
Vårdnadshavare
Vård av barn vid samboförhållande

Äktenskapsförord
Ingå äktenskap
Överlåtande av lägenhet vid dödsfall
Nyheter från regeringen
Information om boende


Nyheter från Jordbruksverket
Båltunga på tillbakagång
Lägre tullar

Import och export
Smittad grisbesättning

Newcaslesjukan

Landsbyggdsföretagare
Leda landsbyggdsföretag
Spannmålsskörd
Producentansvar
Utbetalning
Exta pengar
Newcastle
Landsbyggdsprogrammet
Sjukvård av djur

 
Nyheter från regeringen    
Information om boende    


. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .


Tips om oss
Ladda ner GRATIS PDF-program
 
Köpvillkor | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2006 www.documentguiden.se Dokumentexperten Ringvägen 2E 543 32 Tibro 0709-916524
E-post info@documentguiden.se Innrehar F-skattesedel Plusgiro 31 00 17-9