Gåvobrev. Ge bort din bostad etc. Information och tips
Document för alla som skall sälja, byta, hyra ut eller ge bort sin bostad. Även familjerättsliga document

Startsidan
Välj område
Familjerättsliga dokument
VillaBostadsrätt DokumentFritidshus DokumentKontrakt för fordon och båtarDödsbo Dokument
HyresrättDjurkontrakt
Jordbruk
Företag-konsulter
Kontakta oss 
Beställ dina dokumentmallar här. Leverans via e-post/post, i regel inom 24 timmar.

Gåvobrev
Vid gåva av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, som uppfyller lagens formkrav.

Gåvobrev fastighet
Ett gåvobrev som avser fastighet eller tomträtt måste vara skriftligt och undertecknas av både givare och gåvotagare. Dessutom måste fastigheten anges och en överlåtelseförklaring tas med i gåvobrevet.
Behöver du ett gåvobrev?
Vi har dokumentmallar för de flesta behov. Omgående leverans
Betalning via telefon, med kort eller internetbank.
Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.

Observera! För att en gåva mellan makar skall bli gällande måste gåvan registreras hos tingsrätten. Detta måste ske innan lagfart kan beviljas. Läs mer längre ner på sidan

Gåvobrev bostadsrätt
Ett gåvobrev som avser bostadsrätt måste vara skriftligt och undertecknas
av både givare och gåvotagare samt innehålla uppgift om lägenheten.. För en bostadsrätt krävs generellt,förutom en rent faktisk övergång samt överlämnande av nyckar, att föreningen underrättas genom en så kallad denuntiation. Du bör ge in en skriftlig gåvohandling som sedan föreningen är skyldig att anteckna i lägenhetsregistret.

Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Om givaren är gift, registrerad partner eller sambo måste som huvudregel den andre maken, registrerade partnern eller sambon ge sitt skriftliga samtycke till gåvan.
Glöm inte att lämna in en uträdes och inträdesansökan till bostadsrättsföreningen för gåvogivare och gåvomottagare.

Aktuella handlingar finner du i menyn och lägre ner på denna sida

Gåva eller köp vid erläggande av viss ersättning för gåvan.

Angående stämpelskatt:
Skatt utgår om vederlaget uppgår till minst 85% av fastighetens taxeringsvärde året före det att ansökan beviljades. Understiger vederlaget 85% av detta taxeringsvärde utgår alltså ingen stämpelskatt.

Angående reavistbeskattning:
Om vederlaget uppgår till eller överstiger taxeringsvärdet vid transaktionen föreligger ingen gåva, även om överlåtelsen är ett gåvobrev. Det innebär istället ett köp som i sin tur innebär att gåvomottagaren/na inte får tillgodoräkna sig givarens/nas innehavstid. Därmed blir ingångsvärdet detsamma som vederlaget.
*vederlag=ersättning


Gåva till barn eller barnbarn

För att en gåva av aktier, fondandelar eller bankmedel ska bli fullbordad krävs att givaren inte behåller rätten att disponera över det som givits bort. Om givaren förbehåller sig rätten att disponera över egendomen har ingen gåva skett och egendomen tillhör fortfarande ”givaren”.

För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är de förmyndare och behöriga att gemensamt företräda barnet. För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare. En gåva från föräldrar till omyndigt barn anses fullbordad om föräldrarna, som förmyndare, disponerar egendomen gemensamt.

Eftersom gåvoskatten nu har slopats kan mor- eller farföräldrar, som är oroliga för att det omyndiga barnbarnets föräldrar ska göra sig av med barnbarnets tillgångar, istället fondspara eller spara på bankkonto i eget namn. Detsamma gäller om föräldrar eller mor- eller farföräldrar är oroliga för att barnet själv ska slösa bort sparpengarna så snart det blivit myndigt, i stället för att använda medlen exempelvis till utbildning eller bostad. Sparmedlen kan sedan överlåtas till barnet när det blir aktuellt att exempelvis köpa en lägenhet. Sparar du själv till någon anhörig kan du komplettera med ett testamente där det framgår vem som ska ärva kapitalet om du skulle avlida innan gåvan överlämnats.

Om en förälder vill skänka en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt till sitt omyndiga barn måste barnet ha en god man. Denne tar emot gåvan för barnets räkning. Du kan själv föreslå en god man, till exempel en vän eller en släkting. Ansökan görs hos överförmyndaren, som också ska godkänna gåvan.

En gåva till barn eller barnbarn anses vanligen som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. När arvet sedan ska fördelas avräknas gåvan på ett speciellt sätt.

Gåvan kan påverka mottagarens ekonomi negativt
Innan du lämnar över en gåva, exempelvis i form av pengar eller andra sparmedel bör du tänka igenom mottagarens situation. En gåva till ett barnbarn kan öka familjens förmögenhet och påverka storleken på bostadsbidrag.

På samma sätt kan det påverka barnbarnets möjligheter att få bostadsbidrag under exempelvis studietiden och i vissa fall även storleken på studiemedlet, om gåvan leder till kapitalinkomster och studenten har höga egna inkomster.

En gåva till ditt vuxna barn kan påverka storleken på underhåll som betalas via Försäkringskassan samt återbetalning av studiemedel när man betalar i procent av inkomsten. Ta reda på hur inkomstprövning sker hos Försäkringskassan och CSN.

Gåva mellan makar

En gåva mellan makar är gällande under äktenskapet endast om man har gjort vad som krävs för att gåvan generellt sett skall vara gällande

För att en gåva mellan makar ska bli skyddad sakrättsligt, dvs gentemot givarens borgenärer, krävs att gåvan registreras. För denna registrering krävs att man ansöker hos Tingsrätten om registrering och bifogar den handling som ska registreras. Tingsrätten låter sedan föra in en kunggörelse i en lokaltidning samt i Post-och Inrikestidningar. Reglerna om detta finns i 16 kapitlet i Äktenskapsbalken

Villa-dokument
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Kontrakt
 
 
Avancerat och heltäckande. Uppfyller lagens formkrav.
7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10411 199:- Köpekontrakt för fastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10413 219:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Avancerat men light=lite enklare. Uppfyller lagens formkrav
6 sidor Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10415 139:- Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10417 159:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Kontrakt för byggnad på arrenderad mark
 
 
Uppfyller lagens formkrav.
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10367 189:- Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10369 209:- Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark
Köpebrev passande ovanstående kontrakt.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Hyreskontrakt
 
 
Hyr ut hela huset.   Nr D10351 95:- Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt
Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.   Nr D10353 75:- Klicka här! Hyreskontrakt
Kontrakt för tomtmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10391 179:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Kontrakt för jordbruksmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10599 245:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Handpenning
 
 
Kvittens när handpenning överlämnas.   Nr D10409 49:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Köpebrev
 
 
Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.   Nr D10337 109:- Klicka här! Köpebrev för fastigheter
För byggnad på arrenderad mark.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Lagfartsansökan
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.   Nr D10361 49:- Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter
Lagfartsansökan vid gåva av fastigheten
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att gåvobrev skrivits.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Vid gåva mellan makar som vill äga fastigheten gemensamt 50/50   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Vid gåva när någon ger bort sin halva av fastigheten.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Fullmakter
 
 
att istället för köparen underteckna köpehandlingar.   Nr D10339 69:- Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter
att istället för säljaren underteckna köpehandlingar.   Nr D10341 69:- Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter
Gåvobrev i en mängd varianter
 
 
Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.   Nr D10343 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10645 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren skall överta lån på fastigheten.   Nr D10345 169:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10647 189:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan).   Nr D10347 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10649 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåvobrev.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Kombi. Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.   Nr D10611 209:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10651 229:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till gåvobrev Kombi   Nr D10809 79:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev. Ge bort valfri andel för ex.ROT-avdrag
 
 
Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.   Nr D10805 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev   Nr D10807 49:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del till en tredje part        
När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part   Nr D10767 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev Mottagaren överat lån   Nr D10787 189:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev Mottagaren ger viss ersättning för gåvan (vederlag).   Nr D10789 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10791 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev mellan makar
 
 
När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.   Nr D10695 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan.   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%        
Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag.   Nr D10777 109:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med att lån övertas.   Nr D10779 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med vederlag (ersättning för gåvan).   Nr D10781 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Kombi, med vederlag + lån som övertas   Nr D10783 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva.   Nr D10785 79:- Köp
Registrera din gåva? För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark
 
 
Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)   Nr D10349 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10653 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren övertar lån på byggnaden.   Nr D10793 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10799 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)   Nr D10795 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10801 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)   Nr D10785 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10797 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för pengar eller saker
 
 
Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.   Nr D10397 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Skuldebrev
 
 
Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.   Nr D10317 89:- Klicka här! Skuldebrev
Sevitut
 
 
För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.   Nr D10377 89:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.   Nr D10379 39:- Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut
Arrendekontrakt
 
 
Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).   Nr D10813 119:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse
 
 
Inga lån överlåts eller löses.   Nr D10671 79:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen övertas (köparen övertar säljarens lån).   Nr D10675 99:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen löses (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).   Nr D10677 119:- Klicka här! Likvidavräkning
Kombi av ovan med lån som övertas och lån som löses.   Nr D10673 139:- Klicka här! Likvidavräkning
Häv ett ingånget avtal
 
 
Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.   Nr D10395 109:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Kommunens förköpsrätt
 
 
Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt   Nr D10407 89:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag
 
 
Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.   Nr D10747 69:- Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall
Ansökan om "dödande" av pantbrev
 
 
Ansökan om att förkommna pappers-pantbrev tas bort, "dödas" men att inteckningan skall finnas kvar. (upp till 4 pantbrev).   Nr D10725 139:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Ansökan om borttagande av inteckningar när pantbrevet förkommit. Upp till 4 inteckningar kan "dödas ".   Nr D10829 169:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Godkännande av granne vid byggnation
 
 
Om du t.ex vill bygga närmare än 4 meter från tomtgränsen ska din granne behöva godkänna det.   Nr D10613 109:- Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation
Godkännande av städning
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden   Nr D10399 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid uthyrning.   Nr D10401 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Funktionskontroll av vitvaror
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.   Nr D10405 59:- Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet
Nyklar
 
 
Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.   Nr D10595 89:- Klicka här!Kvittens av nyklar
När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.   Nr D10597 39:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Övrigt
 
 
Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror   Nr D10773 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan men för andra prylar och saker.   Nr D10323 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare   Nr D10775 59:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köp, men övertas först vid tillträdet.   Nr D10327 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Sälja dödsboet, skifta arvet? Välj bland drygt 50 malla för dödsbodelägare och arvingar. Klicka här        
Saknar du PDF-program? Klicka här        

Fler mallar
Fritidshus-dokument        
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.    
Kontrakt
 
Id-nummer
Pris
Avancerat och heltäckande. Uppfyller lagens formkrav.
7 sidor. Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10329 199:- Köpekontrakt för fastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10331 219:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Avancerat men light=lite enklare. Uppfyller lagens formkrav
6 sidor Komplettera med ett köpebrev.
  Nr D10333 139:- Klicka här! Köpekontrakt, light, förfastigheter
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel   Nr D10335 159:- Klicka här! Köpekontrakt med friskrivning för fastigheter
Kontrakt för byggnad på arrenderad mark
 
 
Uppfyller lagens formkrav.
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10367 189:- Klicka här! Kontrakt för byggnad pa arrenderad mark
Som ovan med tillägg för friskrivning mot dolda fel
Köp till vårt specialköpebrev nedan som är avsett för byggnad.
  Nr D10369 209:- Klicka här! Kontrakt med friskrivning för byggnad pa arrenderad mark
Köpebrev passande ovanstående kontrakt.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Hyreskontrakt
 
 
Hyr ut hela huset.   Nr D10351 95:- Klicka här! HyreskontraktKlicka här! Hyreskontrakt
Hyr ut en del av huset t.ex ett rum.   Nr D10353 75:- Klicka här! Hyreskontrakt
Kontrakt för tomtmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10391 179:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Kontrakt för jordbruksmark
 
 
Uppfyller lagens formkrav. Komplettera med ett köpebrev.   Nr D10599 245:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Handpenning
 
 
Kvittens när handpenning överlämnas.   Nr D10409 49:- Klicka här! Kontrakt förtomt mark
Köpebrev
 
 
Används vid tillträdet när bostaden skall betalas och som underlag för lagfartsansökan. Köp till lagfartsansökan nedan.   Nr D10337 59:- Klicka här! Köpebrev för fastigheter
För byggnad på arrenderad mark.   Nr D10371 109:- Klicka här! Köpebrev för byggnader pa arrenderad mark
Lagfartsansökan
 
 
Inlämnas inom 3 månader efter att köpebrev skrivits.   Nr D10361 49:- Klicka här! Lagfartsansökan för fastigheter
Lagfartsansökan vid gåva finns i anslutning till gåvobreven
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Fullmakter
 
 
att istället för köparen underteckna köpehandlingar.   Nr D10339 69:- Klicka här!Fullmakt för köpare av fastigheter
att istället för säljaren underteckna köpehandlingar.   Nr D10341 69:- Klicka här!Fullmakt för säljare av fastigheter
Här följer en mängd av Gåvobrev.
 
 
Utan att kräva ersättning eller att mottagaren skall överta lån.   Nr D10343 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10645 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren skall överta lån på fastigheten.   Nr D10345 169:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10647 189:- Klicka här! Gåvobrev med övertagande av lån vid gava av fastigheter
Mot vederlag (mottagaren betalar en summa för gåvan).   Nr D10347 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10649 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåvobrev.   Nr D10375 59:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Kombi. Övertagand av lån och vederlag För upp till 2 givare och 4 mottagare.   Nr D10611 209:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10651 229:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till gåvobrev Kombi   Nr D10809 79:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev. Ge bort valfri andel för ex.ROT-avdrag
 
 
Ge bort ex 1/10-del för att båda parter skall kunna utnyttja ROT-avdraget. 1 givare och 1 mottagare.   Nr D10805 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Registrering av gåvohandling mellan makar   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev   Nr D10807 49:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev där två parter äger 50% var men en part ger bort sin del        
När två personer äger 50% var, men en part ger bort sin del till en treje part   Nr D10767 169:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att lån övertas.   Nr D10787 189:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10789 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan + att lån övertas + att viss ersättning ges (vederlag).   Nr D10791 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan passande ovanstående gåvobrev.   Nr D10769 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev mellan makar
 
 
När en av parterna äger hela fastigheten och vill skriva över halva.   Nr D10695 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera gåvohandlingen för kunna söka lagfart   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan.   Nr D10697 69:- Klicka här! Lagfartsansökan vid gava av fastigheter
Gåvobrev där parterna äger 50% var men vill att 1 äger 100%        
Utan vederlag eller att lån övertas eller vederlag.   Nr D10777 109:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med att lån övertas.   Nr D10779 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Med vederlag (ersättning för gåvan).   Nr D10781 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Kombi med vederlag och lån som övertas   Nr D10783 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Lämplig lagfartsansökan till ovanstående gåva.   Nr D10785 79:- Köp
Gåvobrev för byggnad på arrenderad mark
 
 
Utan lösen av lån och utan vederlag (ersättning)   Nr D10349 129:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10653 149:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren övertar lån på byggnaden.   Nr D10793 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10799 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Mottagaren betalar en summa för gåvan (vederlag)   Nr D10795 139:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10801 159:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Kombi, Mottagaren övertar lån + vederlag (ersättning)   Nr D10797 179:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Som ovan men med friskrivningsklausul.   Nr D10803 199:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Gåvobrev för pengar eller saker
 
 
Även värdepapper. Gåvan blir enskild och ses ej som förtida arv.   Nr D10397 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava melln makar av fastigheter
Registrera din gåva? För lagfart, ett krav vid gåva mellan makar
 
 
Ansökan till tingsrätten om registrering av gåvohandling   Nr D10817 59:- Klicka här! Gåvobrev vid gava av fastigheter
Skuldebrev
 
 
Dokumentmall när du lånar/lånar ut till köp av ex fastigheter.   Nr D10317 89:- Klicka här! Skuldebrev
Sevitut
 
 
För gemensam väg, gemensamt vatten, gemensamt avlopp etc.   Nr D10377 89:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Ansökan om inskrivning av servitutet hos inskrivningsmyndigheten.   Nr D10379 39:- Klicka här! Ansökan onm inskrivning av servitut
Arrendekontrakt
 
 
Överenskommelse om att arrendera ut en tomt (utan byggnad).   Nr D10813 119:- Klicka här! Servitut mellan fastigheter
Likvidavräkning, ekonomisk redogörelse
 
 
Inga lån överlåts eller löses.   Nr D10671 79:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen övertas (köparen övertar säljarens lån).   Nr D10675 99:- Klicka här! Likvidavräkning
Lånen löses (säljarens lån löses av säljaren vid tillträdet).   Nr D10677 119:- Klicka här! Likvidavräkning
Kombi av ovan med lån som övertas och lån som löses.   Nr D10673 139:- Klicka här! Likvidavräkning
Häv ett ingånget avtal
 
 
Dokumentmall när du vill häva kontraktet gällande fastigheter.   Nr D10395 109:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Kommunens förköpsrätt
 
 
Förfrågan om de ämnar utnyttja ev. förköpsrätt   Nr D10407 89:- Klicka här! Häv köpet med denna dokumentmall
Avslutande av fastighetsmäklares uppdrag
 
 
Om mäklaren under avtalstiden inte lyckats sälja fastigheten kan du med denna mall avsluta uppdraget på ett korrekt sätt.   Nr D10747 69:- Klicka här!Avsluta mäklaruppdraget med denna dokumentmall
Ansökan om "dödande" av pantbrev
 
 
Har du tappat bort skriftliga pantbrev kan du med denna dokumentmall begära att de tas bort (upp till 4 pantbrev).   Nr D10725 139:- Klicka här!Döda pantbrev med denna dokumentmall
Godkännande av granne vid byggnation
 
 
Om du t.ex vill bygga när tomtgränsen kan din granne behöva godkänna det.   Nr D10613 109:- Klicka här!Godkännade av din granne vid byggnation
Godkännande av städning
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna din städning vid tillträdet av bostaden   Nr D10399 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om städningen är korrekt utförd vid uthyrning.   Nr D10401 49:- Klicka här!Godkännade av flyttstädningen
Funktionskontroll av vitvaror
 
 
Undvik konflikter efter försäljningen. Låt köparen godkänna vitvarornas funktion vid tillträdet av bostaden.   Nr D10405 59:- Klicka här!Godkännande av vitvarors funktion vid tillträdet
Nyklar
 
 
Låt hyresgästen kvittera ut nyklarna vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Som ovan + överenskommelse om när och hur hyresvärden får tillträde till bostaden för service och reparationer.   Nr D10595 89:- Klicka här!Kvittens av nyklar
När nyklarna lämnas tillbaka är denna dokumentmall bra att ha.   Nr D108597 39:- Klicka här!Kvittens av nyklar
Övrigt
 
 
Kvitto vid försäljning av elektronik t.ex. datore och, kameror   Nr D10773 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan men för andra prylar och saker.   Nr D10323 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Som ovan för upp till 2 säljare och 2 köpare   Nr D10775 59:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Kontrakt för betalning vid ett senare tillfälle. T.ex, när gräsklipparen köps i samband med kontraktskrivning av bostaden, men övertas först vid tillträdet.   Nr D10327 49:- Klicka här!Kvittens för saker som man köper eller säljer
Saknar du PDF-program? Klicka här        
         

Fler mallar

Bostadsrätts-dokument
Beställ dokumenten för leverans per e-post/post.
Kontrakt
 
Id-nummer
Pris
Köpekontrakt 6 sidor. Köp till kvitto på handpenning vid behov .
Komplettera med överlåtelsebevis.
  Nr D10294 149:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Köpekontrakt med friskrivningsklausul 6 sidor.
Komplettera med överlåtelsebevis.
  Nr D10295 169:- köpekontrakt med friskrivningsklausul för dolda fel
Överlåtelsebevis
 
 
Överlåtelsebevis. 1 sida. Föregås av ett kontrakt. Komplettera med ansökan om utträde/inträde   Nr D10296 89:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Ansökan till bostadsrättsföreningen
 
 
Ansökan om utträde för säljaren och inträde för köparen ur/i bostadsrättsföreningen. 1 sida.   Nr D10297 69:- kop
Dokument när t ex en sambo vill köpa halva bostadsrätten
 
 
Köpekontrakt 6 sidor. Köp till kvitto på handpenning vid behov .
Komplettera med överlåtelsebeviset nedan.
  Nr D10823 179:- Köpekontrakt skrivs när köpare och säljare kommit överns om pris, inflyttningsdatum etc
Överlåtelsebevis passande ovanstående kontraktet Komplettera med ansökan om inträde nedan.   Nr D10825 89:- Köpebrev används när bostaden skall övertas och betalas
Ansökan om inträde för köparen/i bostadsrättsföreningen. Säljaren kvarstår som medlem. Passar ovanstående.   Nr D10827 69:- kop
Fullmakter
 
 
Fullmakt att i köpares ställe underteckna överlåtelsehandlingar.   Nr D10298 69:- Fullmakt att istället för en köpare underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsköp
Fullmakt att i säljares ställe underteckna överlåtelsehandlingar.   Nr D10299 69:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Fullmakt att representera dig i kontakt med bostadsrättsföreningen.   Nr D10735 79:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Handpenning
 
 
Kvittens på handpenning. Se till att lämna kvitto vid betalning.   Nr D10409 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Gåvobrev Ge bort din/er bostadsrätt
 
 
Gåvobrev.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10301 129:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev. Samma som ovan men med friskrivningsklusul.
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10655 149:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev med övertagande av lån. Mottagaren övertar lånen.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10305 169:- Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!
Gåvobrev Samma som ovan men med friskrivningsklusul
Friskrivningen gäller endast bostadsrätten, ej fastigheten den finns i.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10657 189:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev mot vederlag. Mottagaren betalar en summa pengar.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10307 149:- Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!
Gåvobrev. Samma som ovan men med friskrivningsklusul.
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten den finns i.Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10659 169:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev Kombi. Övertagande av lån + vederlag (ersättning).
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10625 209:- Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!
Gåvobrev. Samma som ovan men med friskrivningsklusul.
Friskrivningen gäller endast lägenheten, ej fastigheten den finns i.
Komplettera med en ansökan om utträde/inträde vid gåva.
  Nr D10661 229:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev, valfri andel
 
 
Gåvobrev när du vill ge bort ex. 1/5 av din bostadsrätt. För 1 givare och 1 mottagare. Utan vederlag eller övertagande av lån.
  Nr D10811 159:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Ansökan till bostadsrättsföreningen vid gåva
 
 
Ansökan om utträde för gåvogivarna och inträde för gåvomottagarna   Nr D10815 99:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev special där 1 av 2 ägare ger bort sin del till en 3:dje person
 
Gåvobrev. Komplettera med en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.   Nr D10831 219:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev mot vederlag (viss ersättning ges till givaren)
Komplettera med en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.
  Nr D10837 269:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Gåvobrev med övertagande av lån. Mottagaren övertar alla eller en del lån. Komplettera med en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.   Nr D10835 309:- Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!
Gåvobrev Kombi. Med övertagande av lån + vederlag.(ersättning). Komplettera med en specialansökan om utträde/inträde till bostadsrättsföreningen se nedan.   Nr D10839 349:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Ansökan special passande ovanstående gåvobrev
 
 
Ansökan special om utträde för en av gåvogivarna och inträde för gåvomottagaren.   Nr D10833 159:- Gåvobrev behövs när du ger bort din bostad!
Likvdavräkning-ekonomisk redogörelse vid försäljning
 
 
Avräkning Inga lån övertas eller löses.   Nr D10679 79:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Avräkning Lånen övertas.   Nr D10683 99:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Avräkning Lånen löses.   Nr D10685 119:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Avräkning Kombi Lån övertas och lån löses..   Nr D10681 139:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Hyreskontrakt för uthyrning av bostadsrätten.
 
 
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt.
Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.
  Nr D10309 79:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut din bostad, även för andrahandsuthyrning
Hyreskontrakt och andrahandskontrakt för en del av bostadsrätten, ex ett rum. Tips: köp till Godkännande av städning och Kvittens av nycklar.   Nr D10311 69:- Hyreskontrakt när du vill hyra ut en del av din bostad, ex ett rum
Godkännande av städning vid uthyrning. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.   Nr D10401 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Avslutade av mäklares förmedlingsuppdrag
 
 
Om mäklaren inte lyckats sälja din bostad under avtalstiden kan du med denna mall byta mäklare eller sälja privat.   Nr D10749 69:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Hävning av avtal
 
 
Hävningsavtal där ni bryter ett köpekontrakt på ett korrekt sätt och där parterna inte kräver ersättning av varandera.   Nr D10313 69:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal
Ansökan till hyresnämnden
 
 
Ansökan vid tvister.   Nr D10315 59:- När villkor i köpekontraktet inte blivit uppfyllda och du skall häva köpet behövs detta hävningsavtal
Skuldebrev
 
 
Skuldebrev om du lånar eller lånar ut pengar.   Nr D10317 89:- Skuldebrev om du lånar/lånar ut ex pengar till bostaden
Kontrakt för dödsbo som skall sälja bostadsrätten
 
 
Kontrakt när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare. Köp till överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde   Nr D10479 189:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Kontrakt med friskrivning när ett dödsbo skall sälja bostadsrätten. Upp till 7 delägare.Komplettera med överlåtelsebevis för dödsbo och ansökan om utträde.   Nr D10481 209:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Överlåtelsebevis för dödsbon
 
 
Överlåtelsebevis för ett dödsbo som sålt bostadsrätten.
Komplettera med ansökan om utträde för dödsbodelägare ur bostadsrättsföreningen
  Nr D10483 109:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Fulmakt för dödsbon
 
 
Fullmakt för någon att i ditt ställe underteckan alla dokument som rör dösboet.   Nr D10471 89:- Fullmakt för dödsbodelägare är bra för att smidigt kunna administrera dödsboet. Fullmakten köper du genom oss på www.documentguiden.se
Ansökan för dödsbon till bostadsrättsföreningen
 
 
Ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen för dödsbodelägare och inträde för köparna.   Nr D10485 99:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Paket med dokumentmallar
 
 
Paket med köpekontrakt, överlåtelsebevis och in/utträdesansökan.   Nr D10319 219:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad
Paket med köpekontrakt med friskrivningsklausul, överlåtelsebevis och in/uträdesansökan.   Nr D10321 239:- Komplett paket med alla handlingar du behöver för att sälja din bostad med en friskrivningsklausul mor dolda fel
Paket med gåvobrev och ansökan in/utträde in/ur bostadsrättsföreningen.   Nr D10303 149:- Paket med gåvobrev samt ansökan om inträde och utträde ur bostadsrättsförening
Nycklar
 
 
Kvittens av nycklar vid uthyrning.   Nr D10593 49:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens av nycklar vid uthyrning + överenskommelse om när och hur uthyraren får tillträde till bostaden för arbeten mm.   Nr D10595 89:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Kvittens när hyresgästen lämnar tillbaka nycklarna.   Nr D10592 39:- Köpknapp för dokumentmallen Kvittens av nycklar vid uthyrning
Godkännande av städning och vitvaror
 
 
Godkännande av städning vid försäljning. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.   Nr D10399 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Funktionskontroll av vitvaror vid försäljning.
Undvik konflikter med vår dokumentmall där parterna är överens om att vitvarorna fungerar.
  Nr D10405 59:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Godkännande av städning vid uthyrning. Undvik konflikter med vår dokumentmall med godkännande/uppgörelse om städningen.   Nr D10401 49:- Fullmakt att istället för säljaren underteckna köpekontrakt, köpebrev och andra handlingar som hör till ett bostadsförsäljning
Övrigt
 
 
Gåvobrev för pengar eller saker .   Nr D10397 59:- Gåvobrev där gåvomottagaren tar över gåvogivarens lån på bostaden!
Kvitto vid försäljning av elektronik, ex dator.   Nr D10773 49:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Kvitto när du skall sälja andra saker   Nr D10323 49:- Köp
Kvitto som ovan, men med upp till 2 säljare och 2 köpare.   Nr D10775 59:- Köpekontrakt för ex inventarier där du samtigt betalar och tar över inventarierna
Köpekontrakt för saker med betalning vid senare tillfälle med separat kvitto (som medföljer). Kan vara bra vid byte av bostad om ex. gräsklipparen skall övertas först vid tillträdet av bostaden.   Nr D10327 49:- Köp


Tips om oss
Ladda ner GRATIS PDF-program
 
Köpvillkor | Privacy Policy | Kontakta oss | Betalning |
© 2006 www.documentguiden.se Dokumentexperten Ringvägen 2E 543 32 Tibro 0709-916524
E-post info@documentguiden.se Innrehar F-skattesedel Plusgiro 31 00 17-9